Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Klachtenregeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Dit kan over allerlei zaken gaan op school. Hieronder staat een stappenplan hoe je om moet gaan met een klacht.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Hieronder hebben we daarom de stappen weergegeven die u dan kunt ondernemen.

Stap 1: In gesprek met de aangeklaagde

Veelal heeft het zin om met de aangeklaagde in gesprek te gaan en de ontevredenheid te uiten. Middels een open gesprek kunt u samen een oplossing voor het probleem vinden.

Stap 2: In gesprek met de directie

Bent u niet tot een oplossing gekomen en voelt u zich niet blij met het resultaat, dan kunt u terecht bij de directie. De directie zal met u in gesprek gaan om alsnog tot een oplossing te komen. Mocht het gesprek en de interventies die onder leiding van de directie niet geholpen hebben of mocht de directie juist de aangeklaagde zijn, ga dan naar stap 3.

Stap 3: In gesprek met de contactpersoon

De contactpersoon fungeert als een eerste aanspreekpunt bij klachten of mogelijke klachten, verstrekt desgevraagd de nodige informatie in dat kader en verwijst u naar de klachtenregeling SNIS, de vertrouwenspersoon, dan wel een andere daarvoor in aanmerking komende persoon of instantie.

Contactpersoon El Amien 2
Nadia Hajjioui (n.hajjioui@elamien.nl)

Stap 4: In gesprek met de vertrouwenspersoon

Hebben de vorige stappen niks opgeleverd of bent u gezien de zwaarte van de klacht doorverwezen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of degene, die zich tot hem heeft gewend omdat hij overweegt een klacht in te dienen, geprobeerd heeft zijn problemen met degene tegen wie hij zijn bedenkingen heeft, dan wel met de directeur van de desbetreffende school, op te lossen. Als dit niet het geval is gaat de vertrouwenspersoon na of dit redelijkerwijs alsnog mogelijk is. Zo ja, dan verwijst hij de betrokkene naar degene tegen wie hij zijn bedenkingen heeft en / of naar de desbetreffende directeur en bemiddelt zo nodig daarbij.

Vertrouwenspersoon
Freek Walther (tel: 06-18518001 / e-mail: info@freekwalther.nl)

Stap 5: Klachtencommissie of bestuur

Bent u niet tevreden over de genomen stappen en bent u van mening dat de klacht nog verder behandeld moet worden door een externe partij, dan kunt u de keuze maken of om te stappen naar het bestuur of om de klachtencommissie te benaderen.

Het bestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bestuur, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Als de commissie voldoende informatie heeft over de klacht, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Daarna beslist de commissie of de klacht gegrond is.

De commissie kan daarnaast een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur moet de commissie altijd laten weten wat het met de uitspraak en aanbevelingen heeft gedaan. Ook de inspectie en de medezeggenschapsraad moeten door de school worden geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

De eerste stap is om in gesprek met de aangeklaagde te gaan. Veelal heeft het zin om met de aangeklaagde in gesprek te gaan en de ontevredenheid te uiten. Middels een open gesprek kunt u samen een oplossing voor het probleem vinden.

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid. Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht.

 

Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen.

 

Net als de MR moet de GMR op tijd worden geïnformeerd over nieuw beleid en altijd worden betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner van de GMR. De rechten van de MR en de GMR zijn hetzelfde.

 

U kunt contact met de MR en/of GMR opnemen via onze contact-pagina.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Verwante documenten

Hieronder vindt u een selectie van de verwante documenten.

Klachtenregeling SNIS

Lees de klachtenregeling.

Lezen
Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.