Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om een excellente school te worden. Wij willen dat onze leerlingen maximale kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien.

Onze sleutelwoorden

Scholen hebben schoolspecifieke problemen, zijn gebonden aan wet en regelgeving, enz. Daarom kunnen scholen enkel op resultaten die zij behalen niet met elkaar vergeleken worden. Contextfactoren spelen ook een rol, als het gaat om onderwijsresultaten: bijvoorbeeld de leerlingenpopulatie, de buurt waarin de school staat, personele problemen enzovoort. Het gaat erom op welke manier de school inspanningen verricht om goede opbrengsten te realiseren.

Wij geloven dat alle kinderen een schoolloopbaan moeten doorlopen die past bij hun capaciteit en potentie. Daarom kijken wij kritisch naar ons onderwijsaanbod. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel, om zo in het belang van uw kind het beste onderwijs te bieden.

Op de El Amien zijn dit de sleutelwoorden:

  • Vroeg- en voorschoolse educatie;
  • Adaptief onderwijs;
  • Een goed pedagogisch klimaat;
  • Goede zorgverbreding;
  • Goed leerlingvolgsysteem;
  • Extra aandacht voor de basisvaardigheden (Nederlands, rekenen, lezen en schrijven);
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Extra begeleiding;
  • Brede schoolactiviteiten;

Wij zijn een school in ontwikkeling

Wij zijn een school in ontwikkeling en zijn continu bezig om ons onderwijskundig en pedagogisch handelen te verbeteren. Het ontwikkelen van goed onderwijs is voortdurend ons streven. Hiertoe ondernemen wij enkele stappen, zoals ons blijven professionaliseren, het planmatig evalueren van ons onderwijsaanbod,het invoeren van vernieuwingen in ons onderwijs, het optimaal benutten van ons leerlingvolgsysteem en ervoor zorgen dat onze methoden voldoen aan de kerndoelen.

We zijn vanaf 2017 gestart met het opleiden van auditoren. Zij zullen zorgen voor een helder beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de school. De auditor voorziet ook in aanbevelingen voor verbetering en verdieping en geeft suggesties voor borging van de gerealiseerde kwaliteit. De auditor presenteert zijn bevindingen aan de betrokkenen. Zij zullen in staat zijn om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen en het beïnvloeden van verbeteringen in het maatschappelijk belang van goed onderwijs.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

De kinderen zitten in groepen bij elkaar om het samenwerkend leren te bevorderen. Materialen hebben een vaste plek en zijn binnen handbereik van de kinderen. Kinderen kunnen deze materialen zelfstandig pakken en weer terugleggen op de aangegeven plaats. Verder zijn er zoveel mogelijk werkjes van kinderen in de klas. In de onderbouw zijn deze werkjes aan het thema verbonden waarde kinderen mee bezig zijn.

 

Voor de groepen 3 tot en met 8 maken wij gebruik van de rekenmethode ‘Getal en Ruimte Junior’. In de grepen 1/2 wordt gewerkt vanuit de methode Schatkist. Deze methode heeft een geïntegreerde taal en rekenaanpak en werkt thematisch. Voor de groepen 4 tot en met 8 maken wij gebruik van de taalmethode ‘Taal Actief. De groepen 3 leren lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’.

 

De groepen 6 t/m 8 hebben elke week les van een Engelse docent. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Stepping Stones voor Engels. Dit met als doel de leerlingen van El Amien 1 voldoende basis mee te geven om in het VO aansluiting te hebben bij het vak Engels.

 

Ten eerste voldoet ons schoolgebouw aan de uitgangspunten van een ‘frisse school’. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Voldoende ventilatie en zuurstof is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. Voldoende ramen en licht op onze school zorgen voor een goede balans.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Ouderbetrokkenheid

Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.