Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Zorg voor de kinderen

Onze school streeft ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, vanuit zijn of haar unieke interesse en talent. Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Een veilige omgeving

Onze school wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin alle voorwaarden aanwezig zijn om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij hun mogelijkheden leren ontdekken. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei manieren en in verschillend tempo. Soms heeft een kind extra uitdaging of juist ondersteuning nodig om goed mee te kunnen doen. Wij stimuleren de individuele mogelijkheden van het kind en streven er bewust naar om de specifieke kwaliteiten van elk kind naar boven te halen. Om alle kinderen passende ondersteuning te bieden werken wij volgens de 1-zorg route.

Ontwikkeling van kinderen

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen systematisch zodat zij zorgsignalen tijdig opmerken en wij ondersteuning zo vroeg mogelijk in kunnen zetten. Leerkrachten maken een groepsplan voor het aanbod voor de hele groep. Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een kind op één of meerdere ontwikkelingsgebieden stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De interne begeleider kan de leerkracht hierbij ondersteunen.

Passend onderwijs

Soms profiteert een kind onvoldoende van de basisondersteuning. De leerkracht onderzoekt dan samen met de interne begeleider welke ondersteuning nodig is en hoe zij deze ondersteuning (op school) kunnen organiseren zodat het kind de juiste begeleiding krijgt. De leerkracht stelt voor de leerling een individueel handelingsplan (IHP) op in het groeidocument. Wanneer een kind met behulp van intensieve begeleiding zich niet voldoende kan ontwikkelen, wordt een doorverwijzing naar SBO of SO school aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Wij volgen de ontwikkeling van al onze leerlingen op een systematische wijze dit leggen wij vast in een (digitaal) leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor het CITO leerlingvolgsysteem (CITO staat voor Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Van leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs monitoren wij de eerste drie jaar de voortgang. Op deze manier krijgen wij informatie over ons aanbod en de adviezen die wij onze leerlingen geven.

Er worden in alle groepen volgens een planning, methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De resultaten gebruiken we om extra informatie te krijgen over het niveau c.q. de ontwikkeling van de kinderen. De werkhouding van onze kinderen bespreken we regelmatig. In groep 8 nemen wij Cito Eindtoets basisonderwijs af.

Om te zorgen voor een doorlopende leerlijn voor de leerlingen hebben wij richtlijnen voor de groepsoverdracht. Op deze manier worden de groepen op een adequate manier overgedragen aan de volgende leerkracht.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

Sommige kinderen hebben een andere aanpak, extra zorg of meer uitdaging nodig. Om dit te kunnen bieden is ons onderwijs zodanig ingericht dat er recht wordt gedaan aan de individuele verschillen tussen kinderen. Concreet houdt dit in dat wij investeren in het opbouwen van een goede relatie met onze kinderen. Zij moeten zich veilig kunnen voelen en vertrouwen hebben in het feit dat wij klaar staan om hen te helpen en te begeleiden. Voorts willen wij bevorderen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot proactieve, zelfstandige burgers van de samenleving die verantwoordelijkheid durven te nemen.

 

We werken met het principe van “uitgestelde aandacht” door middel van het stoplichtmodel. Dit houdt in dat er, na de instructie van de leerkracht, momenten zijn gedurende de les waarop kinderen zelfstandig werken. Ook zijn er momenten waarop de leerkracht langsloopt om, waar nodig, extra instructie te geven. Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, geeft de leerkracht extra begeleiding aan de kinderen die dat nodig hebben aan een instructietafel.

 

Naast het fysieke gezondheidsaspect, kan een kind zich pas goed ontwikkelen als het zich veilig voelt. Juist structuur en regelmaat verschaffen het kind duidelijkheid en rust om goed te kunnen leren. Daarom hechten we veel belang aan een duidelijk pedagogisch schoolklimaat. Als school letten wij erop dat de relatie tussen kinderen onderling en met de volwassenen volgens specifieke regels verloopt. Om dit te bereiken werken wij met de methode De Vreedzame School.

 

Al deze pedagogische uitgangspunten komen terug in de methode De Vreedzame School waar onze school mee werkt. De Vreedzame School heeft lessen ontwikkeld om de sociale veiligheid, de emotionele ontwikkeling en het actief burgerschap van kinderen te bevorderen. Deze lessen werden in schooljaar 2011-2012 ingevoerd. Ook heeft de Vreedzame School een systeem om de sociale vaardigheid te monitoren: de veiligheidsthermometer, deze gebruiken wij ook. Voor leerlingen die regelmatig storend/lastig gedrag vertonen, wordt samen met de ouders een plan van aanpak gemaakt. Deze zaken maken allemaal onderdeel uit van dezelfde aanpak. Onze school is dan ook de ‘Vreedzame School’, waarbij deze aanpak uiteraard ook erop gericht is het pesten te voorkomen en op te lossen.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Ouderbetrokkenheid

Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 2. Alle rechten voorbehouden.